Välkommen

Information om tidsbegränsad sjukpenning och sjukersättning 

Viktig information till dig som har fått eller kommer att få tidsbegränsad sjukpenning eller sjukersättning under maximal tid.

Nedanstående gäller från och med den 1 januari 2010:

Planerar du att delta i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion eller något annat program som ger dig rätt till aktivitetsstöd?

Planerar du att söka arbetslöshetsersättning?

I så fall behöver du ett intyg från Försäkringskassan.

Kontakta Försäkringskassans kundcenter:  och fråga efter

Intyg om att ersättningen från sjukförsäkringen tar slut – FK7285

När du får intyget ska du så snabbt som möjligt skicka intyget till din a-kassa. Med stöd av intyget kan du få rätt till ersättning från a-kassan som beräknas på din tidigare inkomst.

Introduktionsprogram genom Arbetsförmedlingen

Aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättning under Introduktionsprogrammet

Den som deltar i introduktionsprogrammet föreslås bli berättigad till aktivitetsstöd eller motsvarande. Till den som är berättigad till arbetslöshetsersättning lämnas aktivitetsstöd med samma belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning, lägst 320 kronor per dag. Till den som inte är berättigad till arbetslöshetsersättning lämnas aktivitetsstöd eller motsvarande. Aktivitetsstödet lämnas med 223 kronor per ersättningsdag.För personer som tidigare har varit medlemmar i en arbetslöshetskassa men lämnat den i samband med förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som trädde i kraft den 1 januari 2007 föreslås en möjlighet att uppfylla medlemsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen med endast tre månaders medlemskap om de blir medlemmar igen. De ska ha utträtt ur en arbetslöshetskassa senast den 30 september 2009. För att kunna uppfylla ett medlemsvillkor på tre månader måste de återinträda i en arbetslöshetskassa under perioden mellan den 1 oktober 2009 och den 31 december 2010

För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning ska man bland annat ha uppfyllt ett  arbetsvillkor, vilket innebär att arbetslösheten ska ha föregåtts av minst sex månaders arbete. För att göra det lättare att uppfylla arbetsvillkoret föreslås att den överhoppningsbara tiden förlängs från fem år till tio år för personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av styrkt sjukdom. Det innebär att ett arbete, upp till tio år tillbaka i tiden, kan ligga till grund för ett arbetsvillkor.

För personer vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tar slut redan i januari 2010 är det särskilt viktigt att ansöka om medlemskap i en arbetslöshetskassa redan i oktober 2009 för att de ska vara berättigade till inkomstrelaterad ersättning i januari 2010.Personer som inte är medlemmar i en arbetslöshetskassa, men som uppfyller arbetsvillkoret kan få aktivitetsstöd med 320 kr per dag under förutsättning att de går med i en arbetslöshetskassa eller anmäler sig till Alfakassan.

Till dig som av hälsoskäl inte kan återgå till ditt arbete
Du har rätt till stöd från Arbetsförmedlingen för att söka annat arbete. Du kan om du uppfyller villkoren ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du är tjänstledig från ditt arbete på grund av hälsoskäl, kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Ring oss och fråga vad som gäller för dig.

Om du har synpunkter på reglerna för medlems avgifter, eller för att kunna få ersättning, kan du maila eller skriva brev till arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin eller statssekreterare Eva Udden Sonnegård. Adress Regeringskansliet  103 33 Stockholm  tele:

Handläggningskö 
All post och alla ärenden som kommer till oss granskas och diarieförs per ankomstdag.
Kassans handläggningskö är för närvarande: Vi handlägger dagens post!

Genomströmningstid  =  Från att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen till det datum du får en utbetalning på ditt konto.

Handläggningstid =  den tid det tar för kassan att handlägga ditt ärende när underlaget är komplett för en bedömning och beslut inkommit till kassan.

De ärenden som inte kan fullföljas direkt, tex inte är kompletta läggs i vår handläggningskö. Så snart vi påbörjar utredningen av ett ärende försvinner det från kön. Om ärendet innehåller allt vi behöver veta fattar vi beslut och meddelar dig i ett beslutsbrev. En del ärenden kräver mer omfattande utredning och tar längre tid.