Arbetslös

Om du blir arbetslös

Ansökan om ersättning gör du på kassakorten
Vi vill påminna dig om att deklarera kassakorten med stor noggrannhet, och att du skickar in dina kassakort var fjortonde dag!
Från 1 augusti 2007 ska kassan anmäla alla misstänkta bidragsbrott till polisen, vi vill därför uppmana dig att ta kontakt med oss omgående om du misstänker att du deklarerat fel.
Vi har telefontid måndag – Fredag kl. 9. 00 – 11. 30   Om du skulle ringa till kassan och det är upptaget eller du ringer utanför telefontiden så har vi en telefonsvarare, tala in ditt meddelande, långsamt och tydligt så kontaktar vi dig inom två dygn. Du kan också kontakta oss via mail eller fax. Om du har synpunkter på telefontiden eller telefonsvararen ska du vända dig till oss på kassan. Se under rubriken kontakta oss.

Din arbetslöshetsförsäkring 
Regleras i lagen (1997: 238) om arbetslöshetsförsäkringen (ALF) , och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo)

Uthyrd arbetskraft

Den 27 oktober 2009 klargjordes rättsläget för akassorna ifråga om rätten till arbetslöshetsersättning när en sökande arbetar eller har arbetat som uthyrd. Om du vet att du arbetar på ett personaluthyrningsföretag ska du kontakta oss kassan omgående!

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. För inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i minst tolv månader sammanhängande och du måste under medlemskapet, under en ramtid på tolv månader från det att du blev arbetslös ha arbetat så att du uppfyller arbetsvillkoret. Har du inte varit medlem i tolv månader när du blir arbetslös kan du ändå ha nytta av ditt medlemskap ifall din arbetslöshet blir långvarig eller återkommande.

Regler från 1 januari 2010  
Tidsgräns för ansökan om arbetslöshetsersättning
Från och med den 1 januari 2010 införs en tidsgräns för att ansöka om arbetslöshetsersättning. Tidsgränsen innebär att den sökande måste göra sitt anspråk på ersättning hos a-kassan inom nio månader från den sista söndagen i det sista kassakortsvecka som ansökan avser. Om ansökan inte har kommit in till a-kassan inom denna tidsgräns, har den sökande inte rätt till arbetslöshetsersättning och ansökan ska avvisas av a-kassan. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl, som t ex att den sökande på grund av svår sjukdom varit förhindrad att själv eller med hjälp från någon annan sända in ansökan i tid.

Viktig information till dig som har fått eller kommer att få tidsbegränsad sjukpenning eller sjukersättning under maximal tid.

Nedanstående gäller från och med den 1 januari 2010:

Planerar du att delta i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion eller något annat program som ger dig rätt till aktivitetsstöd?

Planerar du att söka arbetslöshetsersättning?

I så fall behöver du ett intyg från Försäkringskassan.

Kontakta Försäkringskassans kundcenter: 0771-524 524 och fråga efter

Intyg om att ersättningen från sjukförsäkringen tar slut – FK7285

När du får intyget ska du så snabbt som möjligt skicka intyget till din

a-kassa. Med stöd av intyget kan du få rätt till ersättning från a-kassan som beräknas på din tidigare inkomst.

 

Nya regler från 1 juli 2009 
Tillgodoräkningsbara socialförsäkringsförmåner när man räknar ut ersättningens storlek är sjuklön, föräldrapenning,havandeskapspenning,rehabiliteringspenning, rehabiliteringsersättning och ersättning för vård av närstående och smittbärar-penning.

Sjukpenning och föräldrapenning får räknas med i inkomsten

Se nyheter från 2 mars 2009 Återkrav

De avgifter som enligt regelverk är möjliga att debitera

gäldenären i kravprocessen är för närvarande. Påminnelseavgift 0 kr, inkassoarvode 160 kronor, arvode vid ansökan om betalningsföreläggande 340 kronor, uppläggningsavgift vid tecknande av avbetalningsplan 150 kronor, aviseringsavgift i avbetalningsplan 50 kronor per avi.

Senaste omräkning av fastställd dagsförtjänst.
Omräkning av löneunderlag ska göras när löneförhandlingar inom en arbetslöshetskasas verksamhetsområde avslutas. Den 3 maj 2010 höjs löneunderlaget med 1,75 procent för kassans  arbetslösa.

Med ett fackligt medlemskap tryggar du dina villkor om du skulle bli av med jobbet. Du får hjälp och stöd bland annat genom ett karriärstöd. Inkomstförsäkringen ger också dig som är medlem i ett Fackförbund och FAK motsvarande 80% av din lön vid arbetslöshet i 200 dagar.