Medlemskap

Aktuellt från 1 juli 2009
Nya Arbetslöshetsavgift från 1 juli 2009, en sänkning
på 50 kr per sysselsatt medlem och månad. Den nya arbetslöshetsavgiften
är 70 kr per sysselsatt medlem och månad.

Enskilda medlemmar ska från 1 juli 2009 betala 97 kr per medlem och månad.
Alla medlemmar på FAK ska betala 97 kronor i medlemsavgift, diffrientierade
avgifter upphör.

Autogiro!!!!
Inget mer löneavdrag efter junilönen.
från 1 juli 2009 och kommer inte att kunna dra din avgift
längre genom löneavdrag. För att du ska kunna betala din avgift lätt och
smidigt ska du fylla i ett medgivande, en pappersblankett som kommit i
din brevlåda runt 15 maj och 15 juni.

Nya regler från 1 juli 2009

Enklare att bli medlem
Man kan ha arbetat i mindre omfattning, eller har arbetat men inte längre
gör det.

Dubbla medlemsmånader
Månader ska kunna räknas dubbelt, så att en medlem kan få rätt till
inkomstrelaterad ersättning efter bara sex månaders medlemskap.
Förslaget gäller endast under 2009.

Ditt medlemskap är viktigt!
Ring till oss på FAK om du har frågor  om din försäkring. Vi berättar för dig
varför det är så viktigt att känna till,att man ska ha ett sammanhängande
medlemskap ( tolv månader) för att få inkomstrelaterad ersättning.
För att få arbetslöshetsersättning krävs dock att du ska ha utfört arbete i
80 timmar per månad. Heltid  för arbetslöshetskassan är alltid 40 timmar i veckan,
du som arbetar i en heltid med lägre timantal per vecka, räknas upp till kassans heltid.

Vad ses som arbete och hur mycket måste du arbeta? Rätt till
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sökande som uppfyller
villkoren i 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkringen (ALF). Om du vill veta
vilka grundvillkoren är så kan du läsa det längre ned på sidan.
Vi tycker att det är viktigt att du känner till reglerna i försäkringen för
att du ska kunna ansöka om ersättning ifall du skulle behöva det.

Inträde I FAK
Många arbetslöshetskassor har ett nära samarbete med de fackliga
organisationerna, men är juridiskt fristående från dessa. Den som
ansöker om medlemskap i en facklig organisation ansöker normalt
också om medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Ansökan om medlemskap måste vara skriftlig och man beviljas medlemskap endast om man uppfyller villkoren i 34 §, i Lagen Om Arbetslöshetskassor (LAK). Och då tidigast från den första dagen i den kalendermånad när ansökan gjordes, och om man uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde.

Bristande betalning av medlemsavgift 
Begär alltid skriftligt utträde, ange utträdesdatum och skriv under med
ditt namn och skicka till kassan. Betala din avgift tom det datum som
du har har beviljats utträde från. Oftast är det den sista i månaden. Om
du begär utträde 31 december, måste begäran ha inkommit i december,
och då ska du betala avgift fram till den 31 december.

Vad händer om du inte betalar din medlemsavgift, ett vanligt exempel
är att man inte begär utträde, utan slutar och betala sin avgift. Då uppstår
en skuld till kassan som sedan kan komma att överlämnas till kronofogden,
vilket kan bli mycket dyrare i förlängningen.

Lagtexten säger att:
En medlem skall anses ha trätt ur arbetslöshetskassan om medlemmen vid
utgången av andra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller
ett särskilt uttaxerat belopp belöper, inte har betalat avgiften eller
beloppet till kassan, och inte heller har anmält ett förhållande på vilket
befrielse från betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen ska anses ha
trätt ur kassan vid den tidpunkten. I en kassa med längre avgiftsperiod än en
kalender månad skall en medlem som inte inom tre månader från periodens
början har betalat medlems-avgiften anses ha trätt ur kassan efter den tiden.
Detta innebär inte att din skuld till FAK avskrivs, om du inte betalar din skuld
kan FAK komma att besluta om att överlämna ärendet till kronofogdenför
utmätning.

Myndighetsutövning och kravhantering
Den 30 november 2008 fick kassorna besked från Inspektionen för
arbetslöshetskassorna IAF att man inte får överlämna inkassoåtgärder
till inkassobolag.

IAf anser att återkrav och uttagande av medlemsavgifter, till den del
avgiften ska täcka den förhöjda finansieringsavgiften är förvaltningsuppgifter,
som innefattar myndighetsutövning. Arbetslöshetskassorna får därför inte
överlämna hanteringen av dessa krav till inkassobolag, eftersom ett sådant
förfarande står i strid mot Regeringsformen.

Egen inkassoverksamhet 
Det innebär att kassorna själva måste vidta de åtgärder som krävs för att
fodringarna ska bli betalda. Under förutsättning att kassorna följer
inkassolagen(1974:182) och iakttar god inkassosed har arbetslöshetskassorna rätt att ta ut en så kallad inkassoavgift och en ersättning för upprättandet av en fullständigt skriftlig plan för amortering om denna har kommit tillkommit i samråd med medlemmen och lämnats över eller sänts till denne. Storleken på dessa avgifter framgår av lag ( 1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. För närvarande har man rätt att ta ut 160 kr för inkassokostnader och 150 kr för upprättandet av en betalningsplan. Går ärendet vidare till utmätning tillkommer kostnader i målet hos kronofogden.

Nya rutiner och regler avseende 
utmätning och handläggning hos kronofogdemyndigheten.
Se även www.kronofogden.se

Alla a-kasseärenden till allmän domstol
För att effektivisera arbetet och göra det enklare för a-kassornas medlemmar vill regeringen att alla a-kasseärenden ska gå till allmän förvaltningsdomstol vid överklaganden från och med 1 juli 2009.  Idag överklagas ärenden om medlemsavgift till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring och regeringen.

Utträde
Om du ska begära utträde eller övergång till annan a-kassa
måste du begära detta skriftligt. Utträde regleras i lagen om
a-kassor ( LAK) § 40. Du måste fylla i en utträdesblankett, se
sidan blanketter här på hemsidan, du kan få utträde den sista i den
månad som begäran inkommer till kassan. Du kan inte begära
utträde retroaktivt. Vi skickar då ett övergångsintyg.
Observera att du alltid ska skicka din inträdesbegäran omgående
till den nya kassan! Du ska inte vänta på övergångsintyg.

Vilken avgift ska du betala
Vi får många  frågor om vilken avgift man ska betala, och kassan
prövar då i två steg enligt följande.

1. Innehåller kalendermånaden arbetslöshetsersättning och/eller
aktivitetsstöd. Om inte så ska du betala den förhöjda fiansieringsavgiften.
Om den innehåller arbetslöshetsersättning och/eller aktivitetsstöd
gå vi vidare till steg två.

2. Innehåller kalendermånaden förvärvsarbete eller semester, varit ledig
med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anledning än sjukdom,
tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt eller barns födelse, eller på
grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag,eller ekonomiskt
skadestånd som motsvarar lön. Det är den tid som vederlaget eller
skadeståndet avser som är avgörande, oavsett när beloppet
betalas ut. Dvs all tid med inkomst av förvärvsarbete även om arbete
inte utförts, permitteringslön,helglön,väntetidsersättning, semesterlön,
uppehållslön, eller annan lön under ferietid.Om så är fallet ska du betala
den förhöjda finansieringavgiften.

Om en kalendermånad bara innehåller sjuktid, föräldrapenning eller
avstängning, eller du är utförsäkrad, tagit ut förtida pension och inte
någon tid med arbetslöshetsersättning och/elleraktivitetsstöd, ska du
betala den förhöjda avgiften.

Om du har synpunkter på detta kan du maila eller skriva ett brev
till arbetsmarknadsdepartementet,arbetsmarknadsminister
Sven Otto Littorin eller hans statssekreterare Eva Udden Sonnegård.
Adress Regeringskansliet  103 33 Stockholm  tele: Växel 08-405 10 00.

Du som vill veta mer om varför det finns två avgifter från och med den 1 januari 2007,  kan gå till vår sida länkar, där du hittar detaljerad information på www.samorg.org SO ( akassornas samorganisation) samt på  www.iaf.se  IAf, inspektionen för arbetslöshetskassor.

Rätt till medlemskap enl § 34 (LAK) lagen om arbetslöshetskassor
Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en
som uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom
kassans verksamhetsområde. Medlemskap får beviljas
den som har förvärvsarbetat inom kassans område.

Ej rätt till medlemskap 

Du som uppfyller nedanstående villkor har ”inte” rätt att bli medlem
i A-kassan.
1. är medlem i en annan arbetslöshetskassa, eller
2. har fyllt 64 år.

När medlemskap i arbetslöshetskassan beviljas, anses inträdet i kassan ha skett första dagen i den kalendermånad när förvärvsarbete enligt första stycket påbörjades, dock tidigast den första dagen i den månaden som anmälan om inträdet gjordes. Lag (2000:1461).

Studerande och inträde

Nya medlemmar som inte har varit med i a-kassa /förbund tidigare,
måste uppfylla arbetsvillkoret i inträdet, dvs utfört förvärvsarbete inom
kassans område.
Vid övergång från annan kassa/förbund, måste du ha arbetat i samband med att du går över till vår a-kassa. Med arbete menas att man erhållit lön. Om du har arbetat innan studierna på heltid, så att du uppfyller ett arbetsvillkor, så kan det finnas överhoppningsbar tid tillbaka till det arbetet.  Övergång mellan kassa. Du kan flytta över ditt medlemskap om du fått ett arbete utanför
den kassas verksamhetsområde som du tillhör. Villkoret är att
du fått ett arbete inom en annan kassas verksamhetsområde.

Om du fått ett tillfälligt arbete som inte överstiger 12 veckor. Om du deltar i arbetsmarknadspolitiskt program bör du stå kvar i din gamla kassa.

Medlemsintyg

Enligt § 34 lagen om arbetslöshetskassor (LAK) ska akassan snarast utfärda medlemsbevis. Skicka in ansökan om inträde till den nya kassan omgående, du behöver inte vänta på att du fått medlemsbeviset från den gamla kassan om du inte har ersättning från a-kassan. Medlemsbeviset skickar du så fort du har fått det! Om du går från ett förbundsmedlemskap till enskilt medlemskap i a-kassan ska du begära skriftligt utträde

Arbete utomlands 

Om du antar arbete i utlandet har du rätt att kvarstå i a-kassan i Sverige, under förutsättning att Du arbetar hos en arbetsgivare med säte i Sverige, om lön utbetalas därifrån eller om du tjänstgör vid FN förband, utför biståndsarbete eller där annan statlig myndighet står för lönekostnaderna.

Till utlandet medföljande maka/make 

En make/maka eller sambo som följt med andra maken vid dennes arbete utomlands under sådana förhållande som anges i 16 § 7 ALF( utlandsvistelse till följd av att den sökande följt make/maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens/makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige, varvid med make/maka jämställs person med vilken den sökande sammanbor under förhållanden som liknar makars, har rätt att kvarstå som medlem under sådan tid.

Grundvillkor för rätt till ersättning 9 § ALF

Har sökande som:
1. Arbetsföra och oförhinrade att åta sig arbete för en arbetsgivares
räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt 17 timmar
i veckan..
2. Är beredd att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilket de inte
har anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan.
3. Är anmälda som arbetssökande hos denoffentliga arbetsförmedlingen
4. Medverkar till att en indvidiuell handlingsplan upprättas i samråd med
den offentliga arbetsförmedlingen
5. Aktivt söker ett lämpligt arbete.

Tänk på att arbetsvillkoret i prövningen inför ersättningsrätt, inte är kopplat

till inträdesvillkoret för medlemskap, du måste ha arbetat
minst 80 timmar i månaden för att uppfylla ett arbetsvillkor.